پروژه های CAST درباره چیست ؟

پروژه های کست در دو بخش و پورتفولیو تقسیم می‌شوند که عبارتند از: پورتفولیو رباتیک و دینامیک و پورتفولیو ارتعاشات و تست و تحلیل سازه.

ربات‌های انسان نما

سورنا 4

سورنا 3

سورنا 2

سورنا 1

سورنا مینی

ربات‌های هوشمند هوایی

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Jennifer Mankin

Banking

Ann Allen

Real Estate

Paul Chan

Litigation

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Robert McCrary

Real Estate

Debbie Hendry

Labor Law

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

ربات ماهی‌های هوشمند

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

پروتز‌های هوشمند

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A