هومن کارگر گزکوه

 زمینه تحقیقاتی : رئیس بخش ارتعاشات و تحلیل سازه
 بازه فعالیت در کست : از 1398 تا کنون
 ایمیل : hooman.karegar@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 1

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکتری : …….

راه های ارتباطی: