امیرحسین ودادی

 زمینه تحقیقاتی : دستیار تحقیقاتی
 بازه فعالیت در کست : از 1396 تا کنون
 ایمیل : amirhosein.vedadi@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 4

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکتری : …….

راه های ارتباطی: