آدرین قریب‌خانیان

 زمینه تحقیقاتی : مسئول آکادمیک و تست و تحلیل سازه
 بازه فعالیت در کست : از 1400 تا کنون
 ایمیل : gharibkhanian.ad@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 0

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : …….
دکتری : …….

راه های ارتباطی: